โรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ

      เป็นการผลิตไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงจากขยะชุมชนที่ผ่านการคัดแยกและแปรรูปหรือที่เรียกว่า Refuse Derived Fuel: RDF เป็นเชื้อเพลิงหลักในการเผาไหม้ในเตาเผาแบบ Step Grate จะได้ความร้อนที่ใช้ในการผลิตไอน้ำของหม้อไอน้ำ (Boiler) โดยไอน้ำจะถูกส่งไปหมุนกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)      เชื้อเพลิงขยะแปรรูป (Refuse Derived Fuel: RDF) เป็นรูปแบบของการจัดการขยะเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงวิธีหนึ่ง โดยการปรับปรุงและแปลงสภาพของขยะมูลฝอยให้เป็นเชื้อเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติในด้านค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแน่น เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน และมีองค์ประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพสม่ำเสมอ ทั้งนี้ขั้นตอนและรูปแบบเพื่อเปลี่ยนสภาพจากขยะมาเป็นเชื้อเพลิงนั้นก็มีอยู่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพของขยะและสภาพของเชื้อเพลิงขยะที่ต้องการแต่ขั้นตอนโดยทั่วไปจะประกอบด้วยการคัดแยก การลดขนาด การลดความชื้น เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นก็จะมีรายละเอียดของเทคโนโลยีแตกต่างกันออกไป