โรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัดกระบวนการผลิตไฟฟ้า ,มาตรการควบคุมมลพิษ


    โรงไฟฟ้าของโครงการจะใช้เทคโนโลยีแบบ boiler + Steam Turbine โดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะชุมชนที่ผ่านการคัดแยกและแปรรูปแล้วหรือเรียกว่า Refuse Derived Fuel : RDF มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.8 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายเข้าระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริมาณไฟฟ้าสูงสุด 9 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561